سرام-گرافیک
سرام-گرافیک

بسته بندی ولکا

این بسته ها برای قطعات ریز موتور سیکلت 125 طراحی شدند