سرام-گرافیک

تابلو آسیا موتور

این طرح برای چاپ روی وینیل و جهت نصب بر روی تابلوی شیشه ای فروشگاه بزرگ آسیا موتور طراحی ، چاپ و نصب گردید (_ در ابعاد 3*6 متر )