سرام-گرافیک
سرام-گرافیک
سرام-گرافیک

طراحی غرفه کرانچی آلتون

این غرفه جهت اجرا در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی تهران طراحی گردید.