آژانس بازاریابی سرام

لوگوی آسیا موتور

در طراحی این لوگو دود موتور سیکلت شبیه نقشه قاره آسیا درآمده است که اشاره مستقیم به نام فروشگاه دارد