آژانس بازاریابی سرام

لوگوی قارچ کوهستان الوند

در این لوگو از نماد قوچی با شاخهای بلند استفاده شده چون قوچ از حیوانات کوهستانیست ، در ظروف سفالی باستانی کشف شده در همدان به وفور این این تصویر دیده میشود و نماد قدمت است و همچنین نیمرخ این تصویر ، قارچ را در ذهن انسان تداعی میکند