سرام-گرافیک

لوگوی لوله و اتصالات قرائی

از حرف G برای نمایش سطح مقطع لوله و آب داخل آن استفاده کرده ایم