آژانس بازاریابی سرام

لوگوی چوب چین

این لوگو از چندین مربع تشکیل شده که هم چیدمان را نشان میدهد و هم متریال استفاده شده در چوب چین که ام دی اف هست