سرام-گرافیک
سرام-گرافیک
سرام-گرافیک

پوستر ثروت آفرینان

این پوستر جهت نخستین اجلاس ملی نخبگان کسب و کار ایران به سفارش مجموعه ثروت آفرینان طراحی شد.