آژانس بازاریابی سرام

پوستر دماکو

موضوع این پوستر فیلترکربن اکتیو بود که بیشتر کاربرد در دامداری ها دارد و کار آن محافظت از حیوانات است