سرام-گرافیک

پوستر دماکو

موضوع این پوستر مبدل حرارتی صنعتی است