آژانس بازاریابی سرام

کاتالوگ مبل بالسا

برای طراحی این کاتالوگ به همان روش قبل یعنی عکاسی از محصول در کارگاه ، طراحی سه بعدی اتاق در نرم افزار مایا و تکمیل اتاق نشیمن در فتوشاپ با ترکیب دو عکس استفاده شده است.