آژانس بازاریابی سرام

کاتالوگ همدان فر

چالش بزرگی که عکاسی و طراحی این کاتالوگ داشت انعکاس نور و تصویر در متریال محصول بود که باید حذف میشد که بخشی از آن در عکاسی و بخشی در طراحی حذف شد