سرام-گرافیک
سرام-گرافیک

کاراکتر خروس

این کاراکتر ابتدا برای مجموعه عصرانه طراحی شد ولی به خاطر شایعات وجود تاج خروس در سوسیس و کالباس این کاراکتر کنار گذاشته شد