آژانس بازاریابی سرام

کاراکتر قارچ کوهستان الوند

این کاراکتر به این دلیل برای قارچ انتخاب شد که هم یکی از حیوانات کوهستان است و هم اسم قوچ با قارچ حروف مشترک دارد و هم در لوگو میتوان از طرح قوچ به عنوان نماد قدمت و نشانه ای از شهر باستانی همدان استفاده کرد و در حالت خاص ایستاده قوچ با شاخهای بلند میتوان تصویر قارچ را در سایه آن دید.

در اینجا شما اتود این کاراکتر را تا طرح نهایی مشاهده میکنید