آژانس بازاریابی سرام

کارت ویزیت آسیا موتور

بعد از انتخاب رنگ نارنجی به عنوان رنگ سازمانی آسیا موتور، لوگوی طراحی شده در ست اداری این فروشگاه استفاده شد